SINTERRA
GOD THE SON'S TEMPLE
S I G N S
J.I.S. Live Steps & HIS SIGNS...
On HIS WAY... &... On HIS EARTH...
J.I.S. - God Son's Signs
 

 

LT. Originalas.

    DIEVE TĖVE - Kuris ESI Danguje... DIEVE SŪNAU - Kuris Vaikščioji Žeme Jau Čia...
Kreipiuosi Į TAVE Savo Vargdienio Dalia, Siekiu Ir Dvasia Visame Per J.I.S. Tik JAME...

Te Būna Tavo Valia JAU ČIA IR DABAR... Te Būna Ir Reiškiasi Tavo Mintis, Tiesa, Tvarka Ir Šviesa Per Mane...
Tavo Išmintis Lai Išnyra Prasme Ir Likimu VISAME... Te Užvaldo Ir Prikelia MANE... Te Lieka Bei Kaupiasi Manyje...
Kasdien... Vis Labiau Ir Labiau... Lai Mano Likimas, Prasmė Ir Veiksmai Nuo Šiolei Priklauso Tavo Valiai JAME...
Lai Mano Mintys, Jausmai Ir Žinojimas Nuo Šiolei Reiškiasi Tik Per J.I.S. Ir Tik JAME - Tavyje Ir Manyje...
Tavo Šviesa Lai Užlieja Mano Kūnus, Mintis Ir Veiksmus JAME... Te Pripildo Meilės Liepsna Visą Mane...
Išmintimi Užlieki Mūsų Protus, Siekius, Viltis Bei Ketinimus VISAME... Veski Tik Į Save Ir Tik JAME...
Savo Tikėjimą, Viltį ir Išraišką Visumoje Žeme, Paverski Mano Laime Ir Laisve vedančia Į TAVE JAME...
Prikelki Ir Atgaivinki Mane Per SAVE JAME... Viltyje, Likime, Meilėje, Užmarštyje, Tikėjime, Santarvėje...
Nuolankume Ir Tarnystėje... Priglauski, Atverski, Paguoski, Išklausyki MANE... Ir Vesk Paskui SAVE TIK JAME...
Kaip Šiandien, Taip Ir Rytoj, Taip Ir MANO Mirties Valandą... Kaip Buvo Vakar... Taip Bus Ir Rytoj...
Per TAVO Amžių Amžius Ir Visados... Per J.I.S. Ir Tik JAME... VISAME KAME, VISADOS Tik JAME...

AMEN

 

EN. Translation.

    Coming...


 
P.S. More GOD SON's LIVE SIGNS Messages You Can Read
On J.I.S. Live News And Support Site - Go Here ...

Return To Main > > J.I.S. Signs Page...